Søg titler, forfatter m.v.her: 
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Blå serie
HELE NUMRE » BLÅ SERIE
 

Blå serie - overgår til "Temanumre"

Nr.B35 Viden på arbejde i skolen - veje til øget engagement Pris: 120,00 DKK
Dette temanummer af PPT handler om, hvordan viden kan “komme på arbejde” eller “sættes i spil” i skolens pædagogiske praksisser med henblik på at udvikle skolen. Temanummeret har især fokus på viden, der er relevant for at handle i for-hold til problematikker om inklusion af børn og unge i marginale positioner, og det formidler viden fra tre delprojekter, der har været udført under en fælles overskrift: “Rekontekstualisering af viden om (dis)engagement og inklusion”. De tre delpro-jekter er udarbejdet af lektor, ph.d. Jens Hansen Lund, ph.d. Maj Sofie Rasmussen, professor Line Lerche Mørck og cand.pæd. pæd.psych. Mikkel Østergaard samt cand.pæd. pæd.psych. Michael Lyhne i samarbejde med samlet ni lærere, én pæ-dagog og to forældrepar fordelt på i alt tre skoler. Læs engelske abstracts >>>Bestil B35 i papirversion:

Nr.B34 Når forældre søger hjælp Pris: 120,00 DKK

Hver dag sender forældre deres børn i skole i tillid til, at skolen er et godt sted for børnene at være og et godt sted for børnene at lære. Hver dag taler rådgiverne i Forældrerådgivningen med forældre, som af den ene eller den anden årsag oplever, at deres barns skolegang ikke fungerer.
Børnenes problemer er mangeartede, og årsagerne til problemerne kan både ligge i hjemmet og på skolen, men kendetegnene for de mange henvendelser til Forældrerådgivningen er, at kommunikationen mellem skole og hjem er afgørende for, at få løst de problemer, som barnet er i.
Det er med stor glæde, at vi med denne udgivelse skaber et godt fundament af viden om problemstillinger i arbejdet med børn i problemer. Et fundament som giver et godt afsæt for, at vi sammen kan udvikle god praksis, så flere børn og forældre oplever god sagsbehandling, når børnenes problemer skal løses.
Jeg håber på, at vi med denne udgivelse kan inspirere skolerne til at udvikle gode metoder til samarbejde med forældre i udsatte positioner gennem samarbejdet med PPR og andre eksperter.

Mette Wig Hågensen, landsformand for Skole og ForældreLæs engelske abstracts >>>

Free download B34  - Omslag >>>
Free download B34  - Indhold >>>   

Bestil B34 i papirversion:

B 33 Børns trivsel, læring og udvikling i små og store daginstitutioner Pris: 120,00 DKK

Dette temanummer af PPT handler om pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. I de forskellige artikler tages der udgangspunkt i 2 forskellige forskningsprojekter, der hver for sig belyser forskellige sider af dagligdagen i store og små daginstitutioner:

  1. Kvalitet i store og små daginstitutioner af Grethe Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose.
  2. ”Jeg vil så gerne lege, men det er ikke let af Malene Kragh & Louise Pedersen.

Projektet ”Kvalitet i store og små daginstitutioner” var et større forskningsprojekt med flere forskellige metodiske tilgange – interviews, observationer, og vurdering af den pædagogiske kvalitet ved hjælp af KIDS – en metode udviklet til vurdering af kvalitet i daginstitutioner.
 

​Læs engelsk abstracts >>>

Nr.B32 Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning Pris: 120,00 DKK

Bente Jensen, professor MSO, vil i denne Blå Serie nr. 32 undersøge forskningsspørgsmålet: Kan dagtilbud bidrage til mønsterbrydning, dvs. reducere gabet mellem socialt udsatte børn og andre mere privilegerede børns læring og trivsel.

Siden den første danske undersøgelse af forholdet mellem social baggrund og børnenes uddannelsesmuligheder så dagens lys for fire årtier siden, er der ikke sket nævneværdige forandringer. Tværtimod konstateres det af forskere og politisk, at Danmark nærmest stadig er at betragte som et klassesamfund, og at tidligere indsatser ikke har skabt de forventede effekter.

Bente Jensen, professor MSO inddrager international forskning, som peger på, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre det muligt at skabe forandringer – at vende udviklingen hen imod mønsterbrydning, så at sige.

Nr.B31 Nye perspektiver på mobning Pris: 120,00 DKK
Forskerteamet eXbus, eXploring bullying in school, har gennem en årrække
 arbejdet med udvikling af en ny empirisk baseret teori om mobning. Teamets 8 forskere har arbejdet på tværs af socialpsykologi, etnologi, pædagogik, filosofi, statistik og jura. Titlen på teamets anden antologi, udgivet af Hans Reitzels
Forlag 2013, er Mobning Gentænkt, og gentænkning har der været brug for.
      Vi gentænker blandt andet de udbredte forståelser af mobning, der placerer  hovedårsager i personegenskaber og personkarakterer hos enten børn eller deres forældre. 
      Vores begrebsudvikling peger i stedet på mobning som en social dynamik, der  opstår i et samspil af interagerende kræfter af kulturel, diskursiv, teknologisk,  institutionel og personhistorisk art. Empirisk ser vi effekterne af dette samspil i kulturen i klasserummet, som udgør mobningens helt centrale kontekst.
      Seks års forskningsarbejde har givet os et omfattende og bredt materiale, og vi præsenterer i denne “Blå Serie, nr. 31” en række vinkler på skolemobning, som vi finder relevante fra et pædagogisk-psykologisk perspektiv.
 
Nr.B30 Peter Allerup og Jan Mejding Pris: 200,00 DKK
DANLÆS Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning

Analyser og resultater Projekt Danlæs blev iværksat 1999 ved det daværende Danmarks Pædagogiske Institut, som i 2000 blev en del af det nyoprettede Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Projekt Danlæs’ problemstillinger blev formuleret af seniorforsker Jørgen Chr. Nielsen, som var projektleder frem til sin død i 2004. Formålet var dels at udvikle dialogbaserede evalueringsredskaber, som kunne danne grundlag for realistiske og målrettede forbedringer af læseundervisningen, dels at beskrive, analysere og vurdere læseundervisningens rammer, vilkår og indhold med særligt henblik på en kortlægning af de svage læseres situation. Projektet skulle således skabe yderligere viden om, hvad der kan fremme og hæmme god læseundervisning. Efter at have ligget stille i en periode er projektet blevet videreført ved DPU af professor Peter Allerup og seniorforsker Jan Mejding, som begge har været med fra projektets begyndelse. Denne publikation indeholder en sammenfattende beskrivelse af projektets problemstillinger, evalueringsredskaber og resultater samt resultater fra en landsdækkende kommuneundersøgelse i 2004.
Nr.B29 Ask Elklit & Drifa Gudmundsdóttir Pris: 40,00 DKK
POSTTRAUMATISK STRESSFORSTYRRELSE HOS BØRN OG UNGE

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er en sjældent anvendt diagnose ift børn og unge. Artiklen giver en oversigt over den foreliggende forskning inden for området med vægt på tre områder: (1) Diagnostiske problemer; (2) Metoder til vurdering af PTSD hos børn; og (3) En gennemgang af den empiriske forskning, som klart demonstrerer, at børn og unge er lige så udsatte for traumatiske situationer som andre aldersgrupper samt forekomsten af PTSD, er af betydeligt omfang ved bestemte typer af eksponering.
Nr.B28 Poul Nissen: Projekt ny skolestart Pris: 140,00 DKK
PROJEKT NY SKOLESTART

Evaluering af tværsektorielt forsknings- og metodeudviklingsprojekt for anbringelsestruede børn og unge. Ny Skolestart handler om “genindskoling" af unge, der er, eller er lige ved, at droppe ud. Dette værk bekræfter tesen om, at et ikke nærmere defineret, men dog synligt, niveau af familiebase er en betingelse for, at børn og unge er inden for pædagogisk rækkevidde. Når familien går helt i opløsning, er risikoen for "selvmedicinering", misbrug af forskellig art, samt drop out fra skolen overhængende. Poul Nissen har gennem et grundigt udredningsarbejde dokumenteret nogle sammenhænge, som må give anledning til ransagelse af vore forskellige praksis: Sammenhængen mellem familien – det basale relationelle system – og menneskets dispositionelle forhold, de iboende træk, er uomtvistelig. Det betyder, at special- og socialpædagogisk intervention må indgå i èn praksis. En logisk følge er, at skolen er stedet, hvor pædagogisk, såvel almen, special som social, praktiseres implicit. På nudansk hedder det den rummelige skole.
Nr.27 Bjørn Glæsel og Anne Marie Kidde: Tosprogede elever i specialundervisningen Pris: 60,00 DKK
TOSPROGEDE ELEVER I SPECIALUNDERVISNINGEN - en interviewundersøgelse af københavnske (§20.1 og §20.2) specialskoler/klasserækkers oplevelse af tosprogede elever udarbejdet af PPR København

I December 2001 vedtog Borgerrepræsentationen en udviklingsplan for skolernes arbejde med tosprogede elever. Et af målene i Udviklingsplanen var at analysere den konstaterede over/underrepræsentation af tosprogede elever i forskellige former for specialundervisning (bl.a. relativt mange tosprogede børn på skoler for udviklingshæmmede børn og relativt få på skoler for børn med kontaktvanskeligheder. I skoleåret 2003-2004 gennemførte PPR en interviewundersøgelse på specialskolerne og klasserækkerne. I denne rapport fremlægges resultaterne af analysen. PPR vil gerne takke de medvirkende skoler og Udviklingsafdelingen for Tosprogede for stor interesse og medvirken. 
B 26 Ingelise Lyck Andreasen & Karin Houmøller: Børn med semantisk-pragmatiske vanskeligheder Pris: 80,00 DKK

Børn med semantisk-pragmatiske vanskeligheder
-belyst ud fra en neuropsykologisk referenceramme.

Som psykologer møder vi af og til børn, der udviser en adfærd, der minder om gennemgri-bende udviklingsforstyrrelse (autisme), men modsat disse børn vil de gerne kontakten, men magter ikke at skabe den. De har lært at tale og formulerer sig tilsyneladende sprog-ligt i sætninger, der er korrekt opbyggede og fonologisk upåfaldende, ligesom talens fluen-cy er upåfaldende. Men de kan ikke indgå i en kommunikation og dermed i et socialt sam-spil med andre børn, hvad vi tydeligt ser i deres leg. Talens indhold er ofte fraser og ven-dinger, som i heldigste fald bliver anvendt relevant.
Isabelle Rapin og Doris A. Allen beskrev i 1983 børn med forskellige sprogvanskeligheder, herunder børn med semantisk pragmatiske vanskeligheder (SPD).
I årene derefter har diskussionen blandt forskere bølget frem og tilbage mht., hvorvidt der hos disse børn kunne være tale om autisme, en undertype af autisme, en specifik sproglig problemstilling eller en selvstændig diagnose, og det ser ud til at denne diskussion fortsæt-ter.
Men i hvor høj grad kan nyere forskning på området bidrage til at komme problemet nær-mere ? Hvilke nyere teorier inden for sprogudviklingen og hjernens udvikling og funktion kan medvirke til en afklaring af problematikken? Hvordan kan neuropsykologien bidrage til udredningen af SPD ? Hvad skal talepædagoger / psykologer / børneneuropsykologer væ-re opmærksomme på ?

Nr.B25 Anne Vibeke Fleischer: Eksekutive funktioner hos børn Pris: 55,00 DKK
EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS BØRN

Eksekutive funktioner hos børn Der er allerede tidligere i Den blå Serie udsendt et nummer om de eksekutive funktioner. Titlen på dette nummer fra 2002 er “De eksekutive funktioners struktur og udvikling”, af Ingrid Nicolajsen og Tove Swarts. Som titlen angiver, blev der lagt vægt på struktur og udvikling. Dette nummer har inspireret Anne Vibeke Fleischer til at arbejde videre med emnet, idet begrebet eksekutive funktioner trængte til en nærmere begrebsafklaring, ligesom der var behov for at sætte disse funktioner i relation til til kognitiv og personlighedsmæssig udvikling i øvrigt. I sammenhæng hermed savnedes en diskussion af, hvorledes man kan forholde sig til udredning af eksekutive funktioner.
Nr.B 24 Torben Møller-Sørensen: Er der opmærksomhedsforskelle i synsfeltet hos læsere og ikke-læsere Pris: 140,00 DKK
ER DER OPMÆRKSOMHEDSFORSKELLE I SYNSFELTET HOS LÆSERE OG IKKE-LÆSERE

ER DER OPMÆRKSOMHEDSFORSKELLE I SYNSFELTET HOS LÆSERE OG IKKE- LÆSERE? – en eksperimentel undersøgelse af, hvordan bogstaver, former, ord og tal opfattes på en monitor diskuteret inden for en neuropsykologisk referensramme.
Nr.B23 Ingrid Nicolajsen & Tove Swartz: De eksekutive funktioners struktur og udvikling Pris: 40,00 DKK
DE EKSEKUTIVE FUNKTIONERS STRUKTUR OG UDVIKLING

De eksekutive funktioners struktur og udvikling Som PPR-psykologer er vi i tæt kontakt med hverdagen i daginstitutioner og på skoler. Allerede i daginstitutionerne mødes mange børn med en forventning til deres læring, som de på dette tidspunkt i deres udvikling ikke umiddelbart synes at være i stand til at kunne honorere – set ud fra en neuropsykologisk synsvinkel. Det samme gør sig ofte gældende igen ved skolestarten, hvor hverdagen i mange børnehaveklasser tilrettelægges ud fra forestillinger om, at børnene generelt har tilegnet sig kompetencer, som gør dem i stand til selv at kunne planlægge, vælge, løse konflikter og tage ansvar. Da disse evner fordrer en tilstrækkelig hjernemæssig udvikling af de såkaldte eksekutive funktioner, er denne artikel et forsøg på en nærmere afklaring af, hvornår disse funktioner dannes med henblik på en vurdering af, om børnene overhovedet har en chance for at honorere de krav, der stilles. 
Nr.B22 Ask Elklit & Lise Jind: Forældrereaktioner efter spædbarnsdød Pris: 120,00 DKK
FORÆLDREREAKTIONER EFTER SPÆDBARNSDØD

Kort introduktion til indholdet i ”Forældrereaktioner efter spædbarnsdød” v./ Ask Elklit & Lise Jind Indledningsvist gennemgås systematisk den internationale forskning vedrørende forældrereaktioner efter spædbarnsdød. Herefter præsenteres den første undersøgelse på området i Danmark. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød og Psykologisk Institut. I undersøgelsen deltager 602 forældre der har mistet et spædbarn samt 84 venner til forældreparrene, der fungerer som kontrolgruppe. I gennemsnit er der gået mere end tre år efter dødsfaldet. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 17% af forældrene opfylder alle tre kriterier for post-traumatisk stress forstyrelse (PTSD), samt at over halvdelen af forældrene har i hvert fald ét af PTSD-diagnosens symptomer (invasion, undgåelse og forøget vagtsomhed). Derudover finder vi blandt andet, at kvinder oplever signifikant større sorg end mænd i forbindelse med tabet og har signifikant flere sekundære post-traumatiske symptomer i form af depression, angst, søvnproblemer, etc. Mænd og kvinder adskiller sig ligeledes signifikant fra hinanden med hensyn til reaktionsmønstre: Mændene bruger flere distancerende mestringsstrategier, hvorimod kvinder benytter emotionelle strategier. Hvis forældrene har børn (eventuelt flere børn) betyder det et markant fald i traumatiske reaktioner, sorgreaktioner og enkelte belastningsreaktioner. Det samme er tilfældet, jo længere tid der er gået siden dødsfaldet. Antallet af symptomer og sorgreaktioner er stort, hvis dødsfaldet var uventet, og hvis moderen var alene eller ung. At miste sit barn under graviditeten, ved fødslen eller efter fødslen gjorde ingen særlig forskel når forældrene vurderedes med de forskellige måleredskaber. Undersøgelsens resultater sammenlignes til slut med internationale undersøgelsers fund. 
Nr.B21 Niels Peter Rygaard: Tidligt frustrerede børn Pris: 50,00 DKK
TIDLIGT FRUSTREREDE BØRN

Nogle resultater fra en undersøgelse af 48 børn med diagnosen »Tidlig følelsesmæssig frustration«. Belastninger under graviditet, fødsel, i barnets 2 første leveår og resultater ved testning med WISC. 
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050